ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА: “СВЕТЪТ НА
ФЕЙМЪС” („КАМПАНИЯТА“)

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА: “СВЕТЪТ НА ФЕЙМЪС” („КАМПАНИЯТА“)

1. Организатор

„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция „Локалс“ ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3а, наричано по- нататък “Партньор''.

2. Период на Кампанията

2.1.  От 00:00 часа на 11.12.2021 и продължава до 23:59 часа на 25.12.2021г.

2.2. По всяко време Кампанията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това на официалната страница на Кампанията: www.thefamousgrouse.promo

2.3. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила и с участието си се съгласяват да ги спазват.

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените се публикуват на сайта на Кампанията: www.thefamousgrouse.promo и влизат в сила от момента на публикуването им на посочения сайт, освен ако в изменението на правилата не е посочено друго;

3. Продукти за участие в Кампанията

3.1. Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са:

Коктейл “Smoky Walnut” с The Famous Grouse Smoky Black 50 мл;

Чиста напитка The Famous Grouse Finest 50 мл,

закупени от Участващи лица, в периода на Кампанията, от Pop up зоната на The Famous Grouse, намираща се  в Киноцентър “Бояна”, гр. София , ул. “Кумата” 84, в рамките на събитие “Коледа в Рим”, в периода на кампанията, посочен в т.2.1.

За участие в Кампанията е необходим промо талон с QR код и уникален промо код, състоящ се от 5 символа, който се получава при покупката на Участващ продукт от Участващо лице. При покупка на един Участващ продукт може да бъде получен един промо талон с QR код и уникален промо код, състоящ се от 5 символа.  Механизът за участие в описан в пункт 6 по-долу.

3.3. След приключването на Кампанията посочените продукти губят качеството си на Участващи продукти и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

4. Награди

4.1. Общ брой и вид на наградите

Яке Marmot Down Hoodie - 1 бр.

Раницa Gregory Stout 45 - 5 бр.

Термос Sea To Summit 360 - 31 бр.

Промокод за 10% отстъпка в магазини Basecamp - 6 бр.

Чаши - 50 бр.

Промо кодът за 10% отстъпка в магазини Basecamp важи за онлайн и физическите магазини на Basecamp до 31.12.2021г. нлайн употребата му става с въвеждането му при поръчка в сайта www.basecamp-shop.com. Във физическите магазини промо кодът трябва да бъде представен. Адрес на магазините: Basecamp, София, бул. Черни връх 90, тел: 0895 551 241, Basecamp, София, ул. Околовръстен път 265, тел: 0895 551 243; Онлайн магазин: www.basecamp-shop.com.

4.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

4.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

4.4. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, извършваща доставката на наградата. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

5. Участници

В Кампанията могат да участват („Участващи лица“):

5.1. Всички физически лица навършили 18 години;

5.2. С местоживеене в България;

5.3. С изключение на служителите в „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,“Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, Рекламна агенция „Локалс“ ООД и членове на техните семейства (деца, родители, братя, сестри).

6. Механизъм

6.1. За участие в томболата за изброените в Раздел 4, пункт 4.1. Участващо лице следва да изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

6.1.1. Закупи Участващ продукт от Pop up зоната на The Famous Grouse, намираща се  в Киноцентър “Бояна”, гр. София , ул. “Кумата” 84, в рамките на събитие "Коледа в Рим" в периода на Кампанията (11.12 - 25.12.2021 г.).

6.1.2  При покупката на един Участващ продукт в посоченото събитие и период Участващото лице получава един промо талон с QR код и уникален промо код, състоящ се от 5 символа.

6.1.3. Участващото лице следва да сканира QR кода от получения талон в следните стъпки:

Стъпка 1: В мобилното устройство се отваря Camera ( Камера) или Code Scanner ( Скенер за кодове );

Стъпка 2: При докосване на известието, което се появява на екрана, Участващото лице автоматично се пренасочва към www.thefamousgrouse.promo

6.1.4. На сайта www.thefamousgrouse.promo потребителят трябва да се регистрира за участие със своите имена, телефонен номер, електронен (имейл) адрес) и уникалния код, който се намира под QR кода на промо талона, състоящ се от 5 символа,  в периода на Кампанията (11.12 - 25.12).

6.1.5. Един и същ уникален код може да бъде регистриран само един път за целите на настоящата Кампания.

6.1.6. Важно! Участникът следва да съхрани картончето с уникалния код и да го представи като условие за получаване на наградата.

6.1.7. След регистрацията на уникалния код, участникът веднага разбира дали и какво печели. Това става чрез появяване на pop up прозорец, в който се изписва един от следните текстове:

“Честито! Ти спечели: Яке Marmot Down Hoodie”

“Честито! Ти спечели: Раница Gregory Stout 45”.

”Честито! Ти спечели: Термос Sea To Summit 360”

“Честито! Ти спечели: Промокод за 10% отстъпка в магазини Basecamp”

“Честито! Ти спечели: чаша”

“Опитай пак!”

6.1.8. За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.6.1.4. и с уникален, нерегистриран до момента уникален код,  удостоверяващ покупката на Участващ продукт/и, като с един уникален код може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя на закупените Участващи продукти.

6.1.9. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване или фалшифициране на талона с QR код или генериране на уникални кодове за участие.  Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и награда няма да се предоставя. Нарушение включва действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

6.1.10. Участващо лице може да участва само веднъж с един индивидуален код за участие, изобразен на талона с QR код. Участващо лице може да участва неограничен брой пъти с различни кодове, получени след извършена покупка на Участващ продукт.

7. Процедура за обявяване и получаване на наградите

7.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Кампанията и които са предоставили печеливш промо талон

7.2. Наградите се получават на мястото на покупка на събитието "Коледа в Рим", проведено в Киноцентър "Бояна"

7.3. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне за справка на лична карта. Печелившият участник следва да представи също така и картончето с уникалния код, който е регистриал в Кампанията, при която е спечелена награда. Награда не се предоставя, в случай че при тази проверка се установи, че лицето не отговаря на условията по чл. 5. по-горе и/или данните на лицето не съвпадат с данните, посочени в регистрацията по чл. 6 и/или не е предоставено картонче с уникален код, използван при регистрацията на печелившия участник и/или се установи, че не отговаря на други условия на тези правила.

7.4. В случай, че в рамките на Кампанията, Участник не е потърсил наградата си, той губи правото да я получи, след приключването й. 

7.5. Организаторът не е длъжен да предостави неполучени награди на друг участник.

8. Ограничаване на отговорността

8.1. Организаторът на Кампанията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

8.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

8.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 4. от тези официални правила.

8.4. Организаторът няма да носи отговорност и не е длъжен да предостави на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

8.5. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради нпредоставени адрес/ телефон, електронна поща или предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

9. Спорове

Евентуалните спорове между Организатора на промоцията и участниците се решават чрез преговори и взаимно споразумение, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.

10. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С участието в тази Кампания участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Кампанията, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да полчи информация за кампанията като се обади на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 070017117, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Участник може да прекрати участието си в Капмапнията като изпрати и-мейл със заявяване за прекратяване на участието си от имейла, с който се е регистрирал и чиято регистрация иска да прекрати, до и-мейл адрес contact@thefamousgrouse.promo с което се прекратява договора между него/нея и Организатора и губи правото си да участва кампанията и възможността да спечели. Участникът обаче следва сам да заличи направените до момента регистрации и цялата си активност в сайта www.thefamousgrouse.promo.

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

10.2. С участието в тази Кампания участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

∙ Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

∙ Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

∙ Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

∙ Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

∙ Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

∙ Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

∙ Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

∙ Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнат към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

10.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка с Кампанията, а също и в период от 1 година след края й.

11. Общи условия

Организаторът може да прекрати Кампанията, в това число в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, като ще обяви прекратяването на Кампанията по подходящ начин. В случай на прекратяване на Кампанията на участниците не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на суми.