Официални правила
на кампанията:
“Светът на Феймъс”
(„Кампанията“)

1. Организатор

„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463 с адрес: гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 8, наричано за краткост “Организатор”. Кампанията протича с помощта на рекламна агенция „Локалс“ ООД, ЕИК: 204901147, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3а, наричано по- нататък “Партньор''.  

2. Период на Кампанията

2.1.  От 00:00 часа на 18.10.2021 и продължава до 23:59 часа на 06.12.2021г. 

2.2. По всяко време Кампанията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това на официалната страница на Кампанията: www.thefamousgrouse.promo

2.3. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила и с участието си се съгласяват да ги спазват. 

2.4. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените се публикуват на сайта на Кампанията: www.thefamousgrouse.promo и влизат в сила от момента на публикуването им на посочения сайт, освен ако в изменението на правилата не е посочено друго; 

3. Продукти за участие в Кампанията

3.1. Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са: 

 • Бутилка “The Famous Grouse” 0.700 L
 • Бутилка “The Famous Grouse”  1.00 L
 • Бутилка “The Famous Grouse” 1.5 L 
 • Промо пакет “The Famous Grouse” с 2 чаши
 • Бутилка “The Famous Grouse”  Ruby Cask
 • Бутилка “The Famous Grouse”  Bourbon Cask
 • Бутилка “The Famous Grouse”  Smoky Black 

3.2. След приключването на Кампанията посочените продукти губят качеството си на Участващи продукти и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

4. Награди

4.1. Общ брой и вид на наградите:

 • Яке Marmot Down Hoodie - 10 бр. 
 • Раница Gregory Stout 45  - 20 бр.      
 • Термос Sea To Summit 360550ml – 140 бр. 
 • Смарт часовник Polar Grit X - 3 бр. 
 • Промо код за -10% намаление за Нови колекции и ненамалени стоки в магазини Basecamp – 100 бр. 

Промо кодът ще важи за онлайн и физическите магазини - онлайн употребата му става с въвеждането му при поръчка в сайта www.basecamp-shop.com. Във физическите магазини промо кодът трябва да бъде представен. 

Адрес на магазините: Basecamp, София, бул. Черни връх 90, тел: 0895 551 241, Basecamp, София, ул. Околовръстен път 265, тел: 0895 551 243, Онлайн магазин: www.basecamp-shop.com,

4.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

4.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

4.4. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, извършваща доставката на наградата. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

5. Участници

В Кампанията могат да участват:

5.1. Всички физически лица навършили 18 години;

5.2. С местоживеене в България;

5.3. С изключение на служителите в „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,“Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, Рекламна агенция „Локалс“ ООД и членове на техните семейства (деца, родители, братя, сестри).

6. Механизъм

6.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Кампанията „Светът на Феймъс“ участва в томболата за изброените в Раздел 4, пункт 4.1. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

6.1.1. Закупи Участващ продукт в България, в периода на Кампанията (18.10.2021. – 06.12.2021г) с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство.

6.1.2. Регистрира се с касовата бележка с покупката си онлайн на адрес www.thefamousgrouse.promo в периода на Кампанията (18.10.2021. – 06.12.2021г), със следните данни: 

 • Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът да се свърже с Участника.
 • Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера й (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на промоцията);
 • Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде регистрирана само един път за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея. 

Важно! Участникът следва да съхрани касовата бележка и да я представи на куриера като условие за получаване на наградата.

6.1.3. В периода на Кампанията, след всяка регистрация по точка 6.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата www.thefamousgrouse.promo. Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и наградата и участникът получава и информативен имейл за това. 

Важно! Получаването на информативния имейл след изтриване на скреч полето не означава потвърждение за спечелена награда. Награда се предоставя след последващ потвърдителен имейл, изпратен от Пaртньора или Организатора до участника, след проверката и в сроковете по чл.  6.1.4. по-долу и при условия, че Участникът отговаря на условията посочени в раздел V, направил е указаните от Организатора/ Партньора/ куриер уточнения по отношение на наградата и доставката й и те са верни и актуални, и са изпълнени и останалите условия, посочени в тези правила.  

6.1.4. В случай че при изтриване на онлайн скреч полето по точка 6.1.3 е посочено в него, че участникът печели награда, Партньорът или Организаторът проверяват, в срок от 5 работни дни след това, дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с чл. 6.1.2, по-горе чрез която е спечелена съответната награда. В случай че проверката установи уникална и валидна регитрация, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда. В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда.  

В случай че спечелването на награда е потвърдено с потвърдителен имейл по предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения – например размер на якето, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи. 

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдитения имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес.


За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.6.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка,  удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и касова бележка, като с една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя на закупените Участващи продукти, присъстващи в нея. 

6.1.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и награда няма да се предоставя. Нарушение включва действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

6.1.8. Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации в Кампанията, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

7. Процедура за обявяване и получаване на наградите

7.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Кампанията и които са получили потвърдителен мейл и в срок са предоставили адрес и телефон/ данни за доставка и при изпълнение на останалте условия в тези правила.  

7.2.  Наградите ще бъдат доставени от куриер в срок до 30 дни от валидирането на печелившите и предоставянето от печелившия Участник на адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка на наградата, но не по- късно от 30 дни след  края на Кампанията.

7.3. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и Организаторът или Партньорът или куриер не е успял да се свърже с него и/или да го открие на адрес за предоставяне на наградата, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и същият губи правото си да я получи. 

7.4. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне за справка на лична карта. Печелившият участник следва да представи също така и  оригинала на касовата бележка, използвана за регистрацията в Кампанията, при която е спечелена награда. Куриерът сверява номера на касовата бележка с данните от регистрацията на печеливия участник и я връща на лицето. Награда не се предоставя, в случай че при тази проверка се установи, че лицето не отговаря на условията по чл. 5. по-горе и/или данните на лицето не съвпадат с данните, посочени в регистрацията по чл. 6 и/или не е предоставена касовата бележка, използвана при регистрацията на печелившия участник и/или се установи, че не отговаря на други условия на тези правила. 

7.6. Организаторът не е длъжен да предостави неполучени награди на друг участник.

8. Ограничаване на отговорността

8.1. Организаторът на Кампанията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

8.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги или Партньора.

8.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 4. от тези официални правила.

8.4. Организаторът няма да носи отговорност и не е длъжен да предостави на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

8.5. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

9. Спорове

Евентуалните спорове между Организатора на промоцията и участниците се решават чрез преговори и взаимно споразумение, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.

10. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С участието в тази Кампания участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Кампанията, правилата за определяне и обявяване на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да полчи информация за кампанията като се обади на цената на един градски разговор на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 070017117, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Участник може да прекрати участието си в Капмапнията като изпрати и-мейл със заявяване за прекратяване на участието си от имейла, с който се е регистрирал и чиято регистрация иска да прекрати, до и-мейл адрес contact@thefamousgrouse.promo с което се прекратява договора между него/нея и Организатора и губи правото си да участва кампанията и възможността да спечели. Участникът обаче следва сам да заличи направените до момента регистрации и цялата си активност в сайта www.thefamousgrouse.promo

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

10.2. С участието в тази Кампания участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

∙ Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

∙ Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

∙ Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

∙ Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;

∙ Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;

∙ Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

∙ Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;

∙ Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете https://bg.cocacolahellenic.com и се запознайте с политиката за поверителност на ККХБКБ.

Също да се обърнат към Длъжностното лице по защита на данните на групата Кока- Кола Хеленик – Насос Стилианос.

10.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт/ електронна поща по време и/ или във връзка с Кампанията, а също и в период от 1 година след края й.

11. Общи условия

Организаторът може да прекрати Кампанията, в това число в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства, като ще обяви прекратяването на Кампанията по подходящ начин. В случай на прекратяване на Капмпанията на участниците не се дължат компенсации, обезщетения и не се допуска връщане на продукти и възстановяване на суми.